Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Ποιά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά στο Δήμο Σικυωνίων

Για αύριο Πέμπτη 12/1/2017 θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία της Δ.Ε Στυμφαλίας, Δ.Ε Φενεού και από την Δ.Ε Σικυωνίων θα είναι κλειστά Δημοτικό και Γυμνάσιο Κρυονερίου και Νηπιαγωγείο Μ. Βάλτου. 

Τα υπόλοιπα σχολεία στην Δ.Ε Σικυωνίων θα λειτουργήσουν κανονικά.


Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Δεν θα ανοίξουν αύριο τα σχολεία στο Δήμο Σικυωνίων


Λόγω των καιρικών φαινομένων αύριο Τετάρτη 11/01/2017 όλα τα σχολεία του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά,  σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Σικυωνίων βάση των διατάξεων του άρθρου 58 και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ́/7-6-2010) 

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Κλειστά αύριο τα σχολεία στο Δήμο Σικυωνίων


Λόγω έκτακτης επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων, αύριο Τρίτη 10-01-2017, όλα τα σχολεία του Δήμου Σικυωνίων θα είναι κλειστά.

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Δικαιώματα μαθητευομένων

Στους μαθητευόμενους που παρακολουθούν το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» :
Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητών της Τάξης Μαθητείας ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83€) δηλαδή 17,12€. Τα 6,12€ της αποζημίωσης, καθώς και οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές, θα καταβάλλονται μηνιαίως από την επιχείρηση, όπου πραγματοποιείται το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στον χώρο εργασίας − Μαθητεία στον εργασιακό χώρο» της εφαρμογής της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας». Τα υπόλοιπα 11€ της αποζημίωσης θα καταβάλλονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. μέσω των Δ.Δ.Ε. στους μαθητές μόνο μέσω e-banking.
Σημειώνεται ότι για τα θέματα της αποζημίωσης/ασφαλιστικής κάλυψης των μαθητευομένων πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:


 • Σύμφωνα με το ισχύον ημερομίσθιο και δεδομένου ότι οι εισφορές στο ΙΚΑ, τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητή θα υπολογίζονται στο ήμισυ (1/2) των πραγματικών αποδοχών, (δηλ στο ποσό των 8,56 ευρώ), οι επιβαρύνσεις εργοδοτών και μαθητών για κάθε ημέρα «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας − Μαθητείας στον εργασιακό χώρο» διαμορφώνονται ως εξής : 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
Ημερομίσθιο
22,83€ x 75% = 17,12€
Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές
17,12/2 = 8,56€
Εισφορές εργοδότη
8,56€ x 37,78% = 3,23€
Εισφορές μαθητή
8,56€ x 3,28% = 0,28€
Σύνολο εισφορών
3,23€ + 0,28€ = 3,51€
Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητή
17,12€ - 0,28€ = 16,84€
Επιβάρυνση του εργοδότη, αφαιρούμενης της επιδότησης
17,12€ (ημερομίσθιο) – 11€ (επιδότηση) = 6,12€
6,12 + 3,23€ (ασφαλιστικές εισφορές) = 9,35€

 • Το ποσό της επιδότησης ορίζεται στα 11,00€ για κάθε ημέρα «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας − Μαθητείας στον εργασιακό χώρο» 

 • Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν). Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

Υποχρεώσεις μαθητευομένων

Οι μαθητευόμενοι που παρακολουθούν το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» οφείλουν:

 • Να παρακολουθούν το «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» στη Σχολική Μονάδα και παράλληλα, να συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας».
 • Να συνυπογράψουν τη Σύμβαση Μαθητείας με την επιχείρηση.
 • Να εκτελούν κάθε εργασία που του αναθέτει ο υπεύθυνος Εκπαιδευτικός (στη Σχολική Μονάδα) και ο υπεύθυνος εκπαιδευτής (στην επιχείρηση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα Σπουδών στη Μαθητεία.
 • Να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας εργασίας της επιχείρησης.

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην υλοποίηση της «Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν οφείλουν να διασφαλίζουν τις παρακάτω αρχές:
 • Εφαρμογή των αρχών του Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Μαθητεία. 
 • Σύναψη «Σύμβασης Μαθητείας» μεταξύ της επιχείρησης και του μαθητευόμενου η οποία συνυπογράφεται από τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο.
 • Τήρηση των όρων της Σύμβασης Μαθητείας και του Προγράμματος Μάθησης στο χώρο εργασίας (learning agreement). Το Πρόγραμμα Μάθησης στο χώρο εργασίας (learning

Αξιολόγηση της Τάξης Μαθητείας

Οι μαθητευόμενοι τόσο κατά τη διάρκεια όσο και με την ολοκλήρωση της μαθητείας αξιολογούνται βάση των διαδικασιών που θα συμπεριληφθούν σε σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ. 

Διαχείριση Μαθητείας

 • Μετά την οριστικοποίηση των σχολείων που θα φιλοξενήσουν τμήματα μαθητείας και τις ειδικότητες που θα έχει το κάθε σχολείο, θα πρέπει να ξεκινήσει η υλοποίηση της τάξης μαθητείας.
 • Η τάξη μαθητείας πρέπει να ξεκινάει κάθε σχολικό έτος εντός Οκτωβρίου, με εξαίρεση το σχολικό έτος 2016 – 2017.
 • Για να ολοκληρωθεί η δημιουργία τμήματος μαθητείας πρέπει ο κάθε μαθητευόμενος να συνυπογράψει σύμβαση μαθητείας (την οποία του χορηγεί η σχολική μονάδα) με την επιχείρηση που θα τον υποδεχθεί. Στη συνέχεια ο μαθητευόμενος προσκομίζει τη σύμβαση μαθητείας στη σχολική μονάδα για να θεωρηθεί από τον Διευθυντή.
 • Ο κάθε μαθητευόμενος για να ξεκινήσει το πρόγραμμα μαθητείας πρέπει να έχει καταχωριστεί από την επιχείρηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας.
 • Το εργαστηριακό μάθημα θα διεξάγεται με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) κάθε ειδικότητας που θα αποσταλεί στα σχολεία.Αιτήσεις υποψήφιων μαθητευομένων


 • Όσοι έχουν δικαίωμα έγγραφής στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε σχολική δομή στην οποία πραγματοποιείται Τάξη Μαθητείας στην ειδικότητά τους. Στη δημόσια πρόσκληση θα περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες: υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, κατάρτισης προσωρινού πίνακα κατάταξης, υποβολής ενστάσεων και κατάρτισης οριστικού πίνακα κατάταξης καθώς και οι αντίστοιχες προθεσμίες.
 • Ο υποψήφιος μαθητευόμενος υποβάλλει την αίτησή του και καταθέτει τα δικαιολογητικά του στην εκπαιδευτική δομή που θα υλοποιήσει την Τάξη Μαθητείας. 

Δικαίωμα εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας»

Δικαίωμα εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» έχουν νέοι και νέες που ικανοποιούν σωρευτικά και τα τρία παρακάτω κριτήρια:

α) είναι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006 και
β) βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και
γ) δεν υπερβαίνουν το 24ο έτος ηλικίας.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι μεγαλύτερος από τις προσφερόμενες θέσεις, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει κατά το πιο πρόσφατο σχολικό έτος έναντι εκείνων παλαιότερων σχολικών ετών. Μεταξύ υποψηφίων που έχουν αποφοιτήσει το ίδιο σχολικό έτος προηγούνται εκείνοι που έχουν υψηλότερο βαθμό Πτυχίου ειδικότητας. 

Αριθμός μαθητών στα τμήματα μαθητείας


Ανώτερος αριθμός στα τμήματα μαθητείας είναι οι 25 μαθητές.

Κατώτερος αριθμός για τη λειτουργία τμήματος είναι
οι 8 μαθητές για τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην κατηγορία Α’-Γ’,
οι 6 μαθητές για τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην κατηγορία Δ’-Ζ’ και
5 μαθητές για τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην κατηγορία Η’-ΙΒ’.

Εξαιρετικά για την πρώτη εφαρμογή τη σχολική χρονιά 2016-2017 μπορεί να εγκρίνονται τμήματα με μικρότερο αριθμό μαθητών με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Ειδικότητες της «Τάξης Μαθητείας»


Οι ειδικότητες που θα προσφερθούν στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας της σχολικής περιόδου 2016-17 είναι οι ακόλουθες:

α)Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,
β)Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων,
γ)Τεχνικός Οχημάτων,
δ)Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,
ε)Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής,
στ)Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, και
η)Βοηθός Νοσηλευτή. 

Από την σχολική χρονιά 2017-2018 σχεδιάζεται η σταδιακή επέκταση του θεσμού του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας και σε άλλες ειδικότητες.